Купить новостройку с отделкой. Где купить однокомнатную квартиру в новостройке? Купить новостройку недорого. Оценка стоимости недвижимости. Какая рыночная оценка недвижимости? Принципы оценки недвижимости. Теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол в доме. Монтаж водяного теплого пола. Не включается ноутбук. Скажите почему не включается ноутбук. Ноутбук включается и сразу выключается. Быстрый кредит наличными. Где быстро взять кредит без справок. Оформить быстрый кредит. Топ wow сервера. Где скачать последний клиент wow? Самый лучший сервера world of warcraft. Ленточная пилорама цена. Ленточная пилорама своими руками чертежи. Скачать чертежи ленточной пилорамы. Аренда квартир без посредников. Длительная аренда квартир без посредников и прочих. Аренда однокомнатной квартиры.

Урядова програма "Доступні ліки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення про Громадську раду

 

ПОГОДЖЕНО

Голова Бердянської районної державнох адміністрації

Ю.П.Погорелий

16 лютого 2015 року

УХВАЛЕНО

на Загальних зборах Громадської ради при Бердянській районній державній адміністрації

Голова Громадської ради

Г.В.Бєлогуров

Протокол №2 від 16 лютого 2015 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Бердянській районній державній адміністрації

 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Громадська рада при Бердянській районній державній адміністрації (далі — Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним експертним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

1.3. Положення про Громадську раду при Бердянській районній державній адміністрації (далі – Положення) схвалюється на загальних зборах Громадської ради та погоджується районною державною адміністрацією (далі – райдержадміністрація).

1.4. Метою діяльності Громадської ради є забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

1.5. Основними завданнями Громадської ради є:

-створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

-сприяння ефективній співпраці виконавчих органів влади з громадськістю у формуванні та реалізації державної політики та розбудові громадянського суспільства;

-здійснення громадського контролю у відповідності до чинного законодавства;

-сприянняврахування громадської думки жителів Бердянського районупід час формування та реалізації державної політики.

1.6. Громадська рада діє на засадах самоврядування, гласності, добровільності та рівноправності її членів.

1.7. Рішення і пропозиції Громадської ради є обов'язковими для розгляду райдержадміністрації.

 

Розділ IІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

2.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає райдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає райдержадміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає райдержадміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів розпорядчих документів, регуляторних і нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи райдержадміністрації;

4) проводить відповідно до законодавства громадську та громадську антикорупційну експертизи проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль згідно діючого законодавства України;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та у інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає райдержадміністрації пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузей економіки чи адміністративно-територіальних одиниць;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.2. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо, діяльність та повноваження яких визначаються окремо);

2) залучати до роботи працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити консультації з громадськістю;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення своєї діяльності;

5) отримувати від райдержадміністрації проекти розпорядчих документів, нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

6) брати участь у робочих групах із розробки районних программ та проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, що регулюють питання розвитку території або певних галузей народного господарства; 

7) вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності райдержадміністрації та її структурних підрозділів, у тому числі щодо кадрових призначень та змін;

8) направляти запити до райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів;

9) розробляти та надавати в установленому порядку пропозиції із удосконалення законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

10) за запрошенням райдержадміністрації та її структурних підрозділів направляти представників для участі у заходах, що проводяться райдержадміністрацією та її структурними підрозділами;

11) рекомендувати осіб для введення до складу колегії, комісій, комітетів та інших консультативно-дорадчих органів, що утворюються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, територіальними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування;

12) ініціювати у встановленому порядку перед райдержадміністрацією, територіальними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих представників громадськості за внесок у захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

13) проводити громадську експертизу згідно чинного законодавтва та брати участь у засіданнях і нарадах урядових комітетів та Кабінету Міністрів України у разі розгляду питань, щодо яких Громадська рада має окрему думку;

14) розглядати інші питання, що належать до компетенції Громадської ради.

2.3. Громадська рада має право достроково припинити повноваження свого діючого складу у разі прийняття відповідного рішення Загальними Зборами (більшістю від загальної кількості членів Громадської ради), що тягне за собою призначення дострокових звітно-виборчих зборів Громадської ради згідно Положення.

 

Розділ IІІ. ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

3.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).

3.2. Кількісний склад Громадської ради визначається звітно-виборчими зборами.

3.3. Персональний склад Громадської ради формується на звітно-виборчих, загальних зборах з числа представників інститутів громадянського суспільства, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та присутні на цих зборах.

3.4. Строк повноважень складу Громадської ради - два роки. Повноваження попереднього складу Громадської ради припиняються у день обрання нового складу Громадської ради.

3.5. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

3.6. Членство в громадській раді є індивідуальним.

3.7. Для формування нового складу Громадської ради не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення повноважень чинного складу Громадської ради. Громадська рада утворює ініціативну групу з підготовки звітно-виборчих Зборів для формування нового складу Громадської ради.

3.8. До складу ініціативної групи з підготовки звітно-виборчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради, та райдержадміністрації.

3.9. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення звітно-виборчих зборів райдержадміністраціяв обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення звітно-виборчих зборів, порядок подання заяв для участі в звітно-виборчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.10. Для участі в звітно-виборчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в звітно-виборчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

-  біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

-  копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

-  інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

3.11. За 10 календарних днів до проведення звітно-виборчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників звітно-виборчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та, у разі потреби, уточнює місце проведення звітно-виборчих зборів, про що райдержадміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.12. Процедура проведення звітно-виборчих зборів визначається регламентом звітно-виборчих зборів.

3.13. Протокол звітно-виборчих зборів, відомості про склад Громадської ради райдержадміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб не пізніше, ніж за десять календарних днів після проведення звітно-виборчих зборів.

3.14. Райдержадміністрація затверджує обраний склад Громадської ради на підставі протоколу звітно-виборчих зборів.

 

Розділ IV. СТРУКТУРА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

4.1. Громадська рада із числа своїх членів обирає керівні органи, визначає свою структуру та ухвалює план діяльності.

4.2. Вищим керівним органом Громадської ради є Загальні збори, що проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на квартал. Чергові Загальні збори скликаються головою Громадської ради.

Позачергові Загальні Збори скликаються головою Громадської ради, або за ініціативи однієї третини від загального складу членів Громадської ради за умови письмового оформлення та визначення уповноваженої особи.

Час і місце проведення Загальних зборів визначаються головою Громадської ради, а позачергових зборів - уповноваженою особою.

4.3. Загальні збори є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу членів Громадської ради. Рішення Загальними зборами приймаються більшістю голосів від присутніх на зборах.

4.4. До повноважень Загальних зборів належить:

-обрання та припинення повноважень голови та заступника голови Громадської ради;

-обрання та припинення повноважень секретаря Громадської ради;

-затвердження річного плану роботи Громадської ради;

-заслуховування та затвердження звіту голови Громадської ради, про результати своєї діяльності ;

-обрання членів та припинення членства в Громадській раді;

-вирішення інших питань у межах компетенції Загальних зборів Громадської ради.

4.5. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа її членів на Загальних зборах шляхом відкритого рейтингового голосування терміном на два роки. Голова Громадської ради має заступника, який обирається з урахуванням його пропозицій з числа членів ради шляхом відкритого рейтингового голосування терміном на два роки. Головою Громадської ради не може бути посадова або службова особа органу державної влади чи місцевого самоврядування.

4.6. Голова Громадської ради:

-забезпечує організацію діяльності Громадської ради;

-скликає та організовує підготовку і проведення Загальних зборів ;

-головує на засіданнях  Громадської ради;

-підписує документи від імені Громадської ради;

-звітує про діяльність Громадської ради Загальним зборами;

-представляє Громадську раду у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації тощо;

-координує роботу заступника, секретаря та інших робочих органів Громадської ради;

-забезпечує здійснення громадського контролю у відповідності до чинного законодавства;

-входить до складу колегії райдержадміністрації;

-виконує інші представницькі або делеговані функції від імені Громадської ради.

4.7. Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені достроково за рішенням Загальних зборів у разі:

-подання особистої заяви;

-припинення членства в Громадській раді;

-набуття законної сили судового рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності;

-вибуття з громадянства України;

-призначення посадовою чи службовою особою органів виконавчої влади або місцевого самоврядування;

-висловлення недовіри більш ніж половиною від загального складу членів Громадської ради;

-смерті.

4.8. Питання про висловлення недовіри Голові Громадської ради може бути винесено на розгляд Загальних зборів за ініціативою не менше третини від загального складу членів Громадської ради.

4.9. У разі відсутності голови Громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов’язки, його повноваження виконує заступник голови Громадської ради. У разі відсутності заступника Голови Громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов’язки, повноваження Голови Громадської ради за протокольним рішенням Загальних зборів тимчасово покладаються на одного із членів Громадської ради із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.

4.10. Заступник голови Громадської ради

-виконує обов’язки голови Громадської ради у разі його відсутності або неможливості виконувати ним свої функції;

-готує плани роботи Громадської ради;

-координує роботу постійних і тимчасових робочих органів Громадської ради;

-здійснює організаційно-методичну підтримку діяльності робочих органів Громадської ради;

-розглядає за дорученням голови Громадської ради питання, що належать до його компетенції;

-виконує інші повноваження за дорученням голови Громадської ради .

4.15 Повноваження заступника голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Загальних зборів у разі:

-подання особистої заяви;

-припинення членства в Громадській раді;

-набуття законної сили судового рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності;

-вибуття з громадянства України;

-висловлення недовіри більш ніж половиною від загального складу членів Громадської ради;

-смерті.

4.11. У разі дострокового припинення повноважень заступника голови Громадської ради його обов’язки до наступних Загальних зборів за рішенням зборів покладаються на одного із членів ради.

4.12. З метою організаційного, інформаційного забезпечення діяльності Громадської ради обирається секретар Громадської ради (далі – секретар). Секретар обирається Загальними зборами.

4.13.  Функції секретаря Громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу апарату райдержадміністрації, який не є членом Громадської ради. Секретар обирається з урахуванням пропозицій голови Громадської ради шляхом відкритого голосування.

4.14.Секретар Громадської ради:

-забезпечує підготовку порядку денного засідань Громадської ради;

-веде протоколи засідань керівних органів Громадської ради та в 5-ти денний термін подає їх на підпис;

-організовує ведення діловодства;

-контролює підготовку питань до засідань Загальних зборів;

-забезпечує оприлюднення рішень загальних зборів на офіційному веб-сайті райдержадміністрації;

-за погодженням голови Громадської ради може залучати до виконання окремих завдань членів Громадської ради та інших осіб;

-забезпечує опрацювання та подання на розгляд райдержадміністрації в установленому порядку пропозицій з питань діяльності Громадської ради;

-виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

4.15. У разі дострокового припинення повноважень або неможливості виконувати обо’вязки секретарем Громадської ради, виконання його повноважень покладається на заступника голови Громадської ради до вирішення цього питання на найближчому засіданні Загальних зборів.

 

Розділ VЧЛЕНСТВО У ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ

 

5.1. Члени Громадської ради – це уповноважені представники інститутів громадянського суспільства, яких обрано на звітно-виборчих або Загальних зборах Громадської ради. До складу Громадської ради може бути обрано не більш ніж по одному представнику від інституту громадянського суспільства.

5.2. Члени Громадської ради мають право:

-брати участь з правом вирішального голосу у засіданнях керівних і робочих органів Громадської ради до складу яких вони входять.

-обговорювати питання, що виносяться на Загальні збори, вносити відповідні пропозиції;

-пропонувати питання до порядку денного Загальних зборів, та робочих органів Громадської ради;

-ініціювати залучення представників громадськості, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та інститутів громадянського суспільства до розгляду питань під час Загальних зборів Громадської ради;

-у разі незгоди з прийнятими рішеннями висловлювати окрему думку, що в обов'язковому порядку долучається до протоколу Загальних зборів Громадської ради;

-доступу в установленому порядку до приміщень, у яких розміщена райдержадміністрація.

5.3. Члени Громадської ради зобов’язані:

-дотримуватись вимог Положення та інших документів Громадської ради, виконувати рішення Загальних зборів, ухвалені у встановленому порядку;

-брати участь у діяльності Громадської ради та її робочих органів, досягненні її цілей та завдань, виконанні планів роботи;

-бути присутнім на всіх засіданнях Загальних Зборів, не пропускати засідань без поважних причин. За неможливості бути присутнім з поважних причин завчасно сповіщати секретаря.

5.4. Член Громадської ради може виступати від імені Громадської ради та робочих органів тільки за дорученням голови Громадської ради.

5.5. Членство у Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

-систематичної відсутності члена Громадської ради на її Загальних зборах та засіданнях робочих органів без поважних причин (більше ніж два рази поспіль);

-повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

-скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

-неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання недієздатним за рішенням суду або обмежено дієздатним за рішенням спеціалізованого лікарського закладу;

-подання членом Громадської ради відповідної заяви.

5.6. У разі припинення членства у Громадській раді одного або декількох обраних представників інститутів громадянського суспільства, за рішенням Загальних зборів Громадської ради, реалізується механізм переобрання за процедурою, аналогічною обранню членів Громадської ради на звітно-виборчих зборах:

1) інституту громадянського суспільства, який представляв член Громадської ради, що вибув, надається право висунути до складу Громадської ради свого іншого представника з наступним затвердженням його кандидатури на чергових Загальних зборах (якщо повноваження члена Громадської ради не було припинено відповідно до п.5.5 цього Положення)

2) на наступних Загальних зборах здійснюється обрання нових членів Громадської ради на заміну вибулих за процедурою, що встановлена у п.п. 3.9 – 3.11 Положення.

5.7. У разі неможливості бути присутнім на Загальних зборах, засіданні робочих органів Громадської ради, член Громадської ради має право у письмовому вигляді викласти власну думку з питань порядку денного, що долучається до протоколу засідання.

5.8. Голосування членів Громадської ради є особистим. Передача голосу іншим членам Громадської ради не допускається.

5.9. У разі неможливості взяти участь у засіданні Загальних зборів та робочих органів Громадської ради, члени Громадської ради мають право довірити представляти свої інтереси з правом вирішального голосу іншій особі за довіреністю, засвідченою інститутом громадянського суспільства, який делегував члена Громадської ради. 

 

Розділ VI. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

6.1. Загальні збори Громадської ради проводяться відкрито. За запрошенням голови Громадської ради у Загальних зборах можуть брати участь представники громадськості, інститутів громадянського суспільства, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації, експерти, тощо. Особи, які не є членами Громадської ради, мають право дорадчого голосу. У засіданнях Загальних зборів та робочих органів Громадської ради можуть брати участь уповноважені представники райдержадміністрації з правом дорадчого голосу.

6.2. Рішення, прийняті на Загальних зборах, оформляються протоколом, який підписуються головуючим та секретарем і направляється до райдержадміністрації протягом п’яти робочих днів.

6.3. Рішення райдержадміністрації, прийняті за результатами розгляду пропозицій і рішень Громадської ради, не пізніше ніж у 5-денний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводяться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняті рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

6.4. Пропозиції і рішення Громадської ради розглядаються впродовж п’ятнадцяти робочих днів з дня їх отримання.

6.5. Робота Громадської ради організується відповідно до щорічного плану, який затверджується на перших у поточному році Загальних зборах, з урахуванням пропозицій райдержадміністрації та інститутів громадянського суспільства.

6.6. Громадська рада інформує райдержадміністрації та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про роботу, поточну діяльність.

6.7. Громадська рада може розміщувати інформацію про свою діяльність на визначеному Загальними зборами веб-сайті та у соціальних мережах.

 

Розділ VІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

7.1. Забезпечення керівних і робочих органів Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює райдержадміністрація.

7.2Громадська рада має бланк із своїм найменуванням, поштову та електронну скриньку. За погодженням з райдержадміністрацією, Громадська рада може виготовляти посвідчення встановленого зразка.

 

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.