Урядова програма "Доступні ліки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оголошення

Заява Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту на території Долинської сільської ради Бердянського району Запорізької області для потреб пов’язаних з корис

1. Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту містобудівної документації є Бердянська районна державна адміністрація ( пр. Перемоги, 3 ,м. Бердянськ , Запорізька область, 71100) код ЕДРПОУ 02140840, тел. (06153) 4-08-96, 3-56-61.

Виконавець -Приватне підприємство «Опал» ( м. Запоріжжя)69006 м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 13, кв. 2, код ЄДРПОУ 32895805

2.Вид та основні цілі ДДП

Детальний план території земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту на території Долинської сільської ради Бердянського району Запорізької області для потреб пов’язаних з користуванням надрами розробляється на підставі розпорядження голови райдержадміністрації від 02.08.2018 № 334.

           Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно   п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

            При розроблені детального плану враховуються Схема планування території Запорізької області, Схема проекту районного планування Бердянського району, проектна документація, інформація земельного кадастру, лист Запорізької державної адміністрації про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення детального плану від 17.09.2018 № 08173/08-27.

             3.  Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);

    Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території. На території, яка охоплюється детальним планом, планується розташувати Долинський гранітний кар’єр для видобування корисних копалин, Оленівського родовища мігматитів, гранітів, гнейсів, амфіболітів та кварцитів, ділянка «Східна», розташована на відстані приблизно 1.0 км від с. Оленівка Долинської сільської ради Бердянського району Запорізької області.

Детальним планом території визначено місцерозташування та основні техніко-економічні показники «Долинського гранітного кар’єру» на території Оленівського родовища мігматитів згідно Паспорту №3903:

Основні техніко – економічні показники

1. Територія в межах проекту - 39,6033 га,

     в т.ч.: Територія Оленівського родовища мігматитів - 8,3402 га;

    Запаси основних корисних копалин (згідно Паспорту №3903):

    Мiгматит  А+В+С1=1024 тис. куб.м;

    Середня потужність - 21,5 м

2. Ділянки промислових підприємств та комунального господарства - 12,4352 га,

    в т.ч. Кар’єр - 6,4742 га;

 

 

3.Ділянки сільськогосподарського призначення - 11,1843 га;

4. Водні об’єкти та Зелені насадження спеціального призначення - 14,1326 га

5. Вулиці, дороги, проїзди, площі, автомобільні стоянки - 1,8512 га

6. Потужність гранітного кар’єру - 50,13 тис.куб.м/рік

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення– в проектні СЗЗ потрапляють земельні ділянки для товарного сільськогосподарського виробництва, житлова забудова відсутня

б) для територій з природоохоронним статусом– Прибережно-захисні смуги річки Обіточна та ряду ставків знаходиться в проектних СЗЗ кар’єру та виробничої і комунально-складської зон;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення– відсутні;

Визначення основних екологічних проблем:

1. Атмосферне повітря:

            - забруднення атмосферного повітря автотранспортом

            - вплив на стан повітря ТОВ «Долинського гранітного кар’єра»

2. Водні ресурси:

      Забруднення підземних вод неможливе, оскільки грунтові води залягають нижче

підошви корисної копалини.

Приток води в кар'єр може здійснюватись лише за рахунок атмосферних опадів, які в подальшому скидаються в зумф і випаровуються.

3. Земельні ресурси:

            - інтенсивне використання земель при видобуванні копалин;

             - вплив на структуру грунтів та ландшафт

            - порушення природного середовища у процесах розвідки та експлуатації   родовищ корисних копалин

4. Здоров’я населення:

     Корисна копалина — мігматит і розкривні породи - грунтово-рослинний шар, пісок, глина, жорства, зруйновані граніти - не вміщують шкідливих домішок і не можуть  впливати на здоров’я людини.

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

             Корисними копалинами  родовища є мігматити, граніти, гнейси, амфіболіти та кварцити, які придатні для виготовлення будівельних розчинів та матеріалів. 

Альтернатива відсутня.Якщо документ державного планування не буде затверджено, це створить умови для невиконання Програми будівництва автомобільних доріг України, в частині будівництва автодоріг у Запорізькій області

            Є доцільним та оптимальним варіантом - по закінченню видобування корисних копалин передбачити рекультивацію земель порушених гірчичними роботами (технічна  та біологічна).

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;

    Перевіркаматеріалів Детального плану території, розділу «Охорона навколишнього природного середовища», на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі;

            Метод аналізу –для узагальнення сучасного стану та напрямків удосконалення методів оцінки впливу на атмосферне повітря газів та пилу, утворених внаслідок роботи гранітного кар’єру;

  Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

            Для   розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:  доповіді про стан довкілля,  статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля,  оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни  існуючого функціонального використання території

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

Корисна копалина — мігматит і розкривні породи - грунтово-рослинний шар, пісок,глина, жорства, зруйновані граніти - не вміщують шкідливих домішок і не можуть бути джерелом забруднення навколишнього середовища.

Розробка ведеться екскаваторним способом з подальшим транспортуванням

сировини споживачам вантажними автомобілями.

При визначенні сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Детального плану території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем , а саме:                                                                                                  Табл.1

Цілі охорони довкілля  відносно виявлених екологічних проблем

 

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми пов’язані з проектом ПДД

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення  до виявлених проблем

Атмосферне повітря

-виділення пилу при навантаженні та транспортуванні видобутої гірської породи;

– виділення шкідливих газів під час роботи автотранспорту й гірничої техніки

 

Зменшення техногенного навантаження на атмосферне повітря, а саме:    проводити зрошення

видобувних і розкривних уступів, під'їзних шляхів водою, здійснювати постійний

контроль за технічним станом обладнання й автотракторної техніки. При роботі машин і механізмів в кар´єрі під двигуни будуть встановлюватися піддони з метою запобігання потрапляння мастила на дно кар´єру.

 

Водні ресурси

 Вплив на стан вод річки поблизу якої розташовано гранітний кар’єр

Вплив на стан ґрунтових вод

 

 Забруднення підземних вод неможливе, оскільки грунтові води залягають нижче

підошви корисної копалини.

Приток води в кар'єр може здійснюватись лише за рахунок атмосферних опадів,

які в подальшому скидаються в зумф і випаровуються.

 

Земельні ресурси

Інтенсивне використання земель при видобуванні копалин

Вплив на структуру грунтів та ландшафт

Порушення природного середовища у процесах розвідки та експлуатації родовищ корисних копалин

 Освоєння нових екологічно безпечних способів добування копалин.

 Рекультивація території, порушених гірничими породами

 Грунтово-рослинний шар буде складуватися в окремі бурти і буде використовуватися для біологічної рекультивації.;

 

 Здоров’я населення

Не впливає

 

-

 

  8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Розділ "Охорона навколишнього природного середовища" у містобудівній документації повинен відповідати вимогам ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

            Протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті уповноваженого органу, громадськість має право надати зауваження та пропозиції   щодо  визначення обсягу стратегічної екологічної оцінкимістобудівної документації- Детального плану території земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту на території Долинської сільської ради Бердянського району Запорізької області для потреб пов’язаних з користуванням надрами.

            Пропозиції та зауваження подаються до Бердянської районної державної адміністрації за  адресою: пр. Перемоги, 3 , м. Бердянськ ), www. berda.gov.ua

 

Про головне

УРЯДОВА "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"

Децентралізація влади

1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

 

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.